26450 23825 iek@ieklefkadas.gr Δευ-Πα: 13.00 - 21.00

Πρακτική Άσκηση - Σπουδαστές


Γενικοί Όροι και Διάρκεια

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) διέπεται από το πλαίσιο που περιγράφεται στην αριθμ. Κ5/97484/05-08-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3938/τ.Β'/26-08-2021.

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι 960 ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τέταρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει την  και 15η κάθε μήνα. Οι ώρες πρακτικής άσκησης ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22.00 - 06.00). Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και επιχειρήσεις, με εξαίρεση φορείς όπως:

  • προσωρινής απασχόλησης
  • νυχτερινά κέντρα
  • παροχής καθαριότητας και φύλαξης
  • πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών

Διαδικασία και έντυπα

Ο καταρτιζόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποβάλλει Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης προς το ΔΙΕΚ, συνοδευόμενη από το Έντυπο Ατομικών Στοιχείων και τη Βεβαίωση Εργοδότη (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη). Επιπρόσθετα, καταθέτει στο ΔΙΕΚ:

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
  • Αποδεικτικό ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ (στο οποίο να φαίνεται ότι είναι πρώτος δικαιούχος του τρ.λογαριασμού)

Στη συνέχεια, το ΔΙΕΚ εκδίδει την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης και ο καταρτιζόμενος συμπληρώνει από κοινού με τον εργοδότη της Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη και τον ασκούμενο και υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα προς το ΔΙΕΚ.

Ο πρακτικά ασκούμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο συμπληρώνει καθημερινά και φροντίζει ώστε να είναι άρτια και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας. Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης ή εποπτείας της πρακτικής άσκησης, το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει το συμπληρωμένο βιβλίο πρακτικής άσκησης στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης, μαζί με τη Βεβαίωση Λήξης, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη - νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική άσκηση, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και να προσκομίσει το Βιβλίο Πρακτικής και τη Βεβαίωση Λήξης. Ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει την πρακτική άσκηση, για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος, στον ίδιο ή σε άλλο φορέα απασχόλησης, ακολουθώντας εκ νέου τη διαδικασία έναρξης πρακτικής.


Απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Όσοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. βεβαίωση από τον εργοδότη τους, καθώς και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε αυτή.


Αποζημίωση και Ασφαλιστική κάλυψη

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση καταβάλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασκούμενος δεν καλύπτεται για παροχή ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, μπορεί μετά από δήλωσή του, να υπαχθεί και για τον κίνδυνο αυτό στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται και σε αυτή την περίπτωση από τον εργοδότη.


 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας

Το Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας ιδρύθηκε και λειτούργησε αυτόνομα από τον Σεπτέμβριο του 1992 μέχρι τον Αύγουστο του 2004.

Από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως και τον Αύγουστο του 2010 λειτούργησε ως παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας.

Τον Αύγουστο του 2010 διακόπηκε η λειτουργία του, μετά και την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.

Επανιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί αυτόνομα τον Σεπτέμβριο του 2014.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας παρέχει μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα με απολυτήριο Λυκείου (χωρίς όριο ηλικίας) που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας καθώς και σε εργαζόμενους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν νέα προσόντα για να βελτιώσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι οι οποίοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, λαμβάνουν Δίπλωμα Επιπέδου 5, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ
Παλιές Αλυκές Λευκάδας

26450 23873 (Διευθυντής)
26450 23825 (Γραμματεία)
iek@ieklefkadas.gr

Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

 

blue
dark
green
red